Smagios naujienos – pildomi LAB fondai!

Mūsų bibliotekos fondai papildyti įvairiomis mokomosiomis metodinėmis priemonėmis ir žaidimais, skirtais įvairaus amžiaus vaikams.

Nuo šiol mūsų bibliotekoje galima rasti:

 • Astos Kairienės ir Jurgitos Lymantienės kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinius, skirtus pirmai klasei, „Draugaukime su garsais“ (I dalis – Z, S, C, Dz ir II dalis – Š, Ž, Č, Dž).

Leidiniai skirti priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (fonetinių ir fonologinių sutrikimų, kalbos neišsivystymą).

Pagrindinė mokymo priemonė, ugdant vaikų kalbą logopedinių pratybų metu. Daug dėmesio skiriama mokymui individualizuoti ir diferencijuoti. Tai papildoma medžiaga, savarankiškai namuose plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus. Sąsiuvinyje pateiktos įdomios, patrauklios, žaismingos užduotys garsams Z, S, C, DŽ ir Š, Ž, Č, DŽ mokyti, skirti ir įtvirtinti.

 • Daivos Švirinaitės metodinė priemonė „Mokomės tarti garsus K, K‘, G, G“.

Metodinėje priemonėje pateikiama logopedinio darbo sistema, kaip tinkamai mokyti tarti garsus K, K’, G, G’. Knygutėje nuosekliai laikomasi sekos: artikuliacinio aparato mankšta, garsų mokymas atviruose skiemenyse, žodžio pradžioje, žodžio viduje, junginiuose su priebalsiais. Pateiktos užduotys natūraliai jungiamos ir kūrybiškai plėtojamos. Leidinyje gausu užduočių, kurios puikiai tinka girdimajam suvokimui lavinti, garsams diferencijuoti.

 • Aistės Kvičiuvienės logopedinių užduočių sąsiuvinį „Dar kartelį tark Š garselį“.

Tai logopedinių užduočių sąsiuvinis taisyklingam garso „Š“ tarimui kalboje įtvirtinti. Sąsiuvinis skirtas darbui su ikimokyklinio ar jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikais. Rekomenduojama sisteminga veikla su vaiku, ne rečiau kaip tris kartus per savaitę, įtvirtinant išeitą medžiagą.

 • J. Pukelytės-Pauliukonienės ir I. Žemaitėlytės metodinę priemonę „Pirma logopedo knyga. Garsas „R“.

Tai yra pirmoji metodinių priemonių serijos „Logopedo knyga” dalis, skirta garsui „r“. Čia pateikiamos jau parengtos logopedo pratybos „nuo … iki“: skiemenys, žodžiai, paveikslai, sakiniai. Nuosekliai dirbant pagal šią priemonę, garsas „R“ įtvirtinamas visose pozicijose ir garsų junginiuose. Taip pat knygelėje rasite tai, ko nėra kitur, – dalijamąją medžiagą tėvams. Ši metodinė priemonė – tai puikus pagalbininkas logopedams, norintiems pasiekti greitų rezultatų bendradarbiaujant su tėvais.

 • A. Kvičiuvienės ir J. Šimkienės ugdomosios priemones, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, specialiesiems pedagogams ir tėvams, „Tariu, einu rodyklių keliu“.

Trys rinkiniai, kuriuos sudaro:

 • 3 laukai atitinkamų garsų – K, G, T-D ir K-G taisyklingo tarimo ir diferencijavimo įtvirtinimui bei 72 kortelės (skiriasi atitinkamų garsų rėmelių spalvos).
 • 3 laukai atitinkamų garsų – Š, Č, Ž, Č-Š, Z-Ž taisyklingo tarimo ir diferencijavimo įtvirtinimui bei 96 kortelės (skiriasi atitinkamų garsų rėmelių spalvos).
 • 3 laukai atitinkamų garsų – L, R, L-V, L-R taisyklingo tarimo ir diferencijavimo įtvirtinimui bei 96 kortelės (skiriasi atitinkamų garsų rėmelių spalvos).

Ugdomosios priemonės tikslas – ugdyti regimąjį suvokimą ir dėmesį; lavinti erdvės suvokimą ir atmintį; įtvir­tinti atitinkamų garsų tarimą ir jų diferencijavimą žodžiuose; plėsti žodyną.

 • J. Aleksienės mokomąją priemonę „Garsų medis“

Žaidimas, kurio tikslas – garsų r-l, v-l, t-k, g-d, s-c, s-š, š-ž, š-č, z-ž, p-b diferencijavimas; garsinės analizės įgūdžių formavimas; foneminės klausos lavinimas.

Žaismingai pateiktos garsų diferencijavimo užduotys; formuoja gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžius; padeda greičiau ir lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą. Žaidžiant šį žaidimą vaiko kalbos vartosena bus nuosekliai ir sistemingai plečiama. Pasitelkiant žaidimą išmoks skirti sąvokas „dešinė-kairė“, taip pat lavins regimąjį ir girdimąjį suvokimą, dėmesį ir atmintį, atliks garsinės analizės ir sintezės užduotis. Žaidimas skirtas indivi­dualiam ir koman­diniam darbui.

 • Fiurst ir L. Paulauskienės „Išgirsk, ištark surask“.

Mokomojo žaidimo tikslas – diferencijuoti akustiškai panašiai skambančius garsus; įtvirtinti taisyklingą garsų s, š, ž, r, l tarimą įvairiose žodžių pozicijose (žodžio pradžia, vidurys, pabaiga); turtinti aktyvųjį žodyną; lavinti emocinio intelekto pradmenis, t. y. bendravimo įgūdžius, gebėjimą džiaugtis pergale ir pozityviai priimti pralaimėjimą; lavinti atmintį, dėmesį, pastabumą ir plėsti pažintinės veiklos gebėjimus.

 • Agnės Žiedelienės „Skiemenuočių kortelės: garsai R-L“.

Lavinamasis žaidimas skirtas lavinti vaikų kalbinius įgūdžius tariant R ir L garsus. Žaidimo metu plečiamas žodynas, ugdomi rišlios ir gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžiai, lavinama foneminė klausa. 

 • Lavinamąsias korteles vaikams „Emocijos“.

Mokomosios kortelės priemonė ne tik mokymuisi, bet ir žaidimams. Montessori ugdymo pagrindas – ugdyti, mokinti, lavinti vaiką, pasitikėti juo bei kartu leistis į pažinimą. Šis metodas suteikia vaikams savarankiškumo, laisvės, išlaisvina mintis ir vaizduotę, kas labai svarbu pažinimui ir mokymuisi.

Emocinis intelektas – tai gebėjimas atpažinti ir įvardinti savo ir kito žmogaus emocijas, užmegzti gerus santykius su aplinkiniais, mokėti susitaikyti su nesėkmėmis ir stresu. Tai labai naudingas gebėjimas, užtikrinantis geresnę psichologinę savijautą ir gyvenimo kokybę. Vaikų emocinį intelektą galite ugdyti su Montessori kortelių rinkiniu „Emocijos“. Spalvingos kortelės su emocijos apibūdinimu ir iliustracija puikiai tiks žaidimams.