Knygų apie disleksiją ir skaitymo sutrikimus apžvalga

Šiais metais Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) savo fondus papildys nauja literatūra apie disleksiją ir kitus skaitymo sutrikimus. Siekdami tikslingai atrinkti knygas, 2021 m. spalį atlikome apklausą, kad išsiaiškintume, kokios literatūros apie skaitymo sutrikimus trūksta specialistams ir tėvams. Taip pat išanalizavome rinkoje esančias knygas apie disleksiją ir skaitymo sutrikimus.

Dalis rastų knygų netrukus atsidurs LAB lentynose, tuomet kiekvieną iš jų apžvelgsime išsamiau. Apie ką jos? Kokiais aspektais jose analizuojami skaitymo sutrikimai? Dalijamės paieškos rezultatais ir savo pastebėjimais.

Atrankai taikyti kriterijai

woman wearing brown shirt carrying black leather bag on front of library books
Photo by Abby Chung on Pexels.com

Pirmiausia ieškojome knygų anglų kalba – akademinėje aplinkoje ši kalba dominuoja – šia kalba akademinės leidyklos leidžia didžiąją dalį savo leidinių, ja skaito ir rašo dauguma profesionalų.

Antra, atrinkome tik 2018-2021 m. išleistas knygas. Disleksijos tyrimai ir taikomoji praktika yra sąlyginai nauja ir populiarėjanti tema. Todėl manome, kad paskutinių trejų metų laikotarpis yra tinkamas, kad būtų gauta kuo daugiau aktualios informacijos, tačiau pakankamas, kad nebūtų apribotas pasirinkimas.

Trečia, į paieškos rezultatus stengėmės neįtraukti knygų, skirtų konkrečioms skaitymo anglų kalba problemoms spręsti. Vaikams, skaitantiems lietuvių kalba, gali būti netinkami metodai, naudojami skaitymui anglų kalba tobulinti. Todėl apžvelgiamose knygose daugiausia dėmesio skiriama bendroms – socialinėms, edukacinėms ir psichologinėms – problemoms, su kuriomis susiduria žmonės, turintys skaitymo sutrikimų, taip pat bendriems metodams, kurie nesiremia konkrečios kalbos struktūra.

Iš 2018 m. išleistų leidinių mūsų atrankos kriterijus atitiko 20 knygų, 2019 m. – 27, 2020 m. – 21, o 2021 m. – 20 knygų, kurių tematika susijusi su skaitymo sutrikimais. Iš viso buvo atrinkti 88 leidiniai. Net 21 iš jų išleido „Routledge“ leidykla.

Didžiausios apimties knygos

mother and daughter sitting on the floor reading books
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Didžiausias leidinys turi net 1088 puslapius. Tai Shirley-Ann Rueschemeyer ir M. Gareth Gaskell parengtas „The Oxford Handbook of Psycholinguistics“ (liet. „Oksfordo psicholingvistikos žinynas“). Šiame vadove aptariamas kalbos suvokimas, nagrinėjamos tokios temos kaip gestų vaidmuo, emocijų ir socialumo sąsajos, gramatinis kodavimas, kalbos raida ir evoliucija, nemažai dėmesio skiriama fonologijos raidai, gramatikos mokymosi neurobiologijai ir disleksijai.

Be šios knygos dar yra 10 knygų, kurių apimtis viršija 500 puslapių. Tai knygos apie kalbą apskritai ir „Lengvą kalbą“, skaitymo ir kitų sutrikimų diagnostiką, raštingumą ir jo problemas, vaikų su kalba susijusią kognityvinę raidą, kūrybiškumą esant disleksijai, įtraukųjį mokymą ir problemas, su kuriomis susiduria disleksiją turintys žmonės. Pastaroji tema nagrinėjama Sally Shaywitz ir Johnathan Shaywitz knygoje „Overcoming Dyslexia“ (liet. „Įveikiant disleksiją“). Šiame antrajame knygos leidime pateikiama daug informacijos apie skaitmeninių technologijų pažangą, kuri labai padidino disleksiją turinčių žmonių galimybes padėti sau patiems. Taip pat yra skyriai apie disleksijos diagnozavimą, mokymo įstaigų pasirinkimą disleksiją turintiems mokiniams ir disleksijos poveikį įvairioms gyvenimo sritims.

Knygos pedagogams

photo of woman talking with another woman
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Didelė dalis knygų skirta mokytojams. Allison Swan Dagen ir Rita M. Bean knygoje „Best Practices of Literacy Leaders, Second Edition – Keys to School Improvement“ (liet. „Geroji raštingumo lyderių praktika, antrasis leidimas – raktai į mokyklos tobulinimą“) nagrinėjami skirtingi mokytojų, specialiųjų pedagogų ir mokyklų vadovų vaidmenys, daugiausia dėmesio skiriant bendradarbiavimo kultūros puoselėjimui. Skyriuose aptariami standartai taikomi kiekvienai mokyklinės raštingumo ugdymo programos sudedamajai daliai, pateikiami pavyzdžiai, kaip jie atrodo mokyklose, ir dalijamasi įžvalgomis apie jų reikšmę mokymuisi.

Gamtos mokslų mokytojams skirta Michele Koomen ir kt. knyga „Towards Inclusion of All Learners through Science Teacher Education“ (liet. „Siekiant visų besimokančiųjų įtraukties rengiant gamtos mokslų mokytojus“). Mokiniai, turintys sutrikimų (įskaitant disleksiją), dalijasi savo patirtimi apie gamtos mokslų mokymąsi. Po to moksleivių nuomonė analizuojama kartu su gamtos mokslų srities ekspertų darbais, susijusiais su įtraukiuoju ugdymu.

Kaip mokytis matematikos, turint disleksiją nagrinėja Steve Chinn „Maths Learning Difficulties, Dyslexia and Dyscalculia“ (liet. „Matematikos mokymosi sunkumai, disleksija ir diskalkulija“). Tai – antrasis šios knygos leidimas. Joje pateikiamos išbandytos vaizdinės strategijos ir kiti metodai, pagrįsti naujausiais moksliniais tyrimais ir autorių mokymo patirtimi, taip pat įžvalgos apie tai, kaip mokymosi sunkumai, įskaitant disleksiją, diskalkuliją ir matematinį nerimą, trukdo mokytis matematikos.

Knygos tyrinėtojams

woman in white long sleeve shirt sitting beside woman in red shirt
Photo by cottonbro on Pexels.com

Kadangi didžioji dauguma knygų yra akademinio stiliaus, daugelis jų tinka mokslininkams, tyrinėjantiems skaitymo sutrikimus.

Ludo Verhoeven ir kt. knygoje „Developmental Dyslexia across Languages and Writing Systems“ (liet. „Disleksijos raida skirtingose kalbose ir rašto sistemose“) pateikiamas sisteminis, daugiadisciplininis ir tarpkalbinis tyrimas apie kalbos ir rašto sistemų veiksnius, darančius įtaką disleksijos raidai. James P. Byrnes ir Barbara A. Wasik knygos „Language and Literacy Development– What Educators Need to Know“ (liet. „Kalbos ir raštingumo ugdymas, antrasis leidimas – ką turi žinoti pedagogai“ ) antrajame leidime atskleidžiama, kaip įgyjami šnekamosios kalbos įgūdžiai ir kaip jie veikia vėlesnius vaikų skaitymo ir rašymo pasiekimus. Nagrinėjami kalbos atsiradimo pagrindai besivystančiose smegenyse ir motyvacijos bei socialinių ir kultūrinių veiksnių poveikis vaikų mokymuisi.

Ajay Singh ir kt. „Special Education Design and Development Tools for School Rehabilitation“ (liet. „Specialiojo ugdymo projektavimo ir tobulinimo priemonės mokyklinei reabilitacijai“) – išsamus mokslinių tyrimų leidinys, kuriame nagrinėjama specialiojo ugdymo praktika ir pateikiami išsamūs pedagoginių metodų, skirtų mokinių ugdymo patirčiai gerinti, vertinimai. Nagrinėjamos tokios temos kaip disleksinių žodžių atpažinimo sunkumai (fonologinis suvokimas ir sklandus skaitymas), dvikalbis ugdymas, psichometrija, fizinis ugdymas ir kt.

Knygos šeimoms

a father reading a book to his kids
Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

Ginny Stacey ir Sally Fowler leidinys „Finding Your Voice with Dyslexia/SpLD“ (liet. „Atrasti savo balsą su disleksija ir kitais specifiniais mokymosi sunkumais“) gyvenimo su disleksija ir kitais specifiniais mokymosi sunkumais vadovas. Knygoje skaitytojams pateikiami praktiniai patarimai, kaip reikšti ir plėtoti idėjas bei jausmus. Kitoje šių autorių knygoje „The Development of Dyslexia and other SpLDs“ (liet. „Disleksijos ir kitų specialiųjų mokymosi sunkumų raida“) kalbama apie disleksijos ir specifinius mokymosi sunkumus, išliekančius suaugus. Jame pateikiama disleksiją ir kitus mokymosi sutrikimus turinčių žmonių patirtis. Knyga parašyta galvojant apie nelinijinius skaitytojus: tuos, kuriems reikia naršyti po knygą, pažymint šiuo metu jiems aktualias mintis; toks stilius tinka daugeliui skaitytojų, turinčių disleksiją ir mokymosi sutrikimą.

Sarah Mackenzie knygoje „The Read-Aloud Family – Making Meaningful and Lasting Connections with Your Kids“ (liet. „Garsiai skaitanti šeima – prasmingų ir ilgalaikių ryšių su vaikais užmezgimas“ ) aptaria garsinio skaitymo naudą. Knygoje taip pat pateikiami amžių atitinkantys rekomenduojamų knygų sąrašai nuo kūdikystės iki paauglystės.

Knygoje „The definitive guide to the untapoted power of dyslexic thinking and its vital role in our future“ (liet. „Tai yra disleksija: Geriausias vadovas apie neišnaudotą disleksinio mąstymo galią ir jo gyvybiškai svarbų vaidmenį mūsų ateityje“) autorė Kate Griggs dalijasi savo žiniomis, pateikdama praktinius patarimus, kaip padėti žmonėms, turintiems disleksiją, ir paaiškina disleksinio mąstymo ypatumus.

Visą atrinktų knygų sąrašą galite atsisiųsti ir peržiūrėti čia:

Taip pat siūlome atviros prieigos knygas.

Parengė LAB vyriausioji metodininkė dokt. Vykinta Parčiauskaitė, el. paštas v.parciauskaite@labiblioteka.lt

appointment blue book desk
Photo by Pixabay on Pexels.com

Kiti mūsų straipsniai: